About Me

My photo
Sringeri, Karnataka, India
Professor Sanskrit

The Profile of Prof. TS Venkannaiah

'''Taluku Shamarao Venkannaiah''' (born 17 November 1947) is an Indian author and educator. Venkannaiah was born in Shimoga [[Shimoga district]] to a native [[Telugu languageTelugu]] family.He was named after his father's elder brother TS Venkannaiah ([[Talukina Subbanna Venkannaiah)]], a great name in Kannada literature. Residing at Sringeri he had served as principal in JCBM College of Sringeri, Chikmagalur Dist, Karnataka State, South India.He was a Sanskrit Professor in JCBM college Sringeri. He translated many works and was a chief editor of Magazines like Bhamathi (The JCBM College magazine which won awards for the many consecutive years during his time as editor), Monthly magazine "Sadguru's Blessings" of Harihara Pura Mat, and Seva Sadana of Gubbi Chidambarashram for many years. His translations include the Will Durant's greatest work the History of Greece volume 9. He served as Sringeri Taluk Kannada Sahitya Parishat President also.===Education and Career===

He studied his primary and secondary education in Shimoga and later on moved to Mysore for higher studies. He completed his MA in Sanskrit in 1963 and worked as sub editor in Adult Education Council Mysore for 6 months. Mysore University and started his career as a high school teacher in Deshiya Vidyashala from 1964 to 1965 and on July 8th 1965 he became a lecturer in JCBM College in Srigeri(The Sharada Peetham). He retired as principal of the same College in the year 1999 (Nov 30th)==Works and Message==Venkannaiah is a writer and a translator par excellence{{Citation neededdate=February 2011}}. He is against meaningless practices and [[rituals]] and he is for true understandings of spiritual texts. Venkannaiah's writings vary from Sanskrit works to English to Telugu works.==Bibliography==

=== Sanskrit to Kannakda ===

* Sri Shankara's Bhajagovindam-With special explanation

* Bharatiyare ecchara - Sri Dayananda sarasvati's Points to Ponder

* Upadesha Shatakam - Poet Gumani

* 6 Small story collection on Dharma Neeti & Subhashitagalannu

* Guruvamsha Kavya - Sri Kashi Lakshmana Shastri's

* Shrividyeya Sarasarvasva - Mahamanustava - by Kavya Kanta Ganapathi Shastri

* Somadeva's Kathasarithsagara 12 -18 chapter's translation to Kannada=== English to Kannakda ===* Adyatmika sanjeevini - Swami Paramananda's Spiritual heeling

* Dhyanada acharane - swami rutajananda's Practice of meditation

* Bharatiyare ecchara - Sri Dayananda sarasvati's Points to Ponder

* Bhavanatmaka prabuddhate - Swami Dayananda sarasvati's Emotional Meturity

* Kristano krishnano - Sri Manoj Rakshit - Christ or Krishna

* Katha Kusuma - Sri Abhinava Vidyatirtha - Edifying parables

* On Avatara Meharbaba's jeevana sadhane mattu upadesha 4 kiruhottigegalu Kannada

* Wildurant's story of civilization 1 - 2 volumes- selected parts translation

* Wildurant's story of civilization 9 vol complete translation

* Ashayagalu mattu munnotagalu - k n munshi views and vistas

* Hindu Adarshagalu - K Balasubrahmanya Aiyyar's - Hindu Ideals=== Telugu to Kannakda ===

* Vedanthaa Kathavali part 1 - Shri Vidyaprakashanandagiri

* Vedantha Kathavali part -2 - Shri Vidyaprakashanandagiri

* Jeevana charitre "Late TS venkannaiah's Life history)

* Sri Sharada Peetha (Introduction to Sringeri Mahasamstana)=== Edited works ===* Kavya Pallava Kavana Sankalana Published by Sringeri Kannada Sahitya Parishat

* Seva Vishwa - Gubbi Chidambarashrama Seva Sadana Monthly magazine's 50th years Special edition

* Shatamanada Kavi Kuvempu - Kuvempu janma shatamanotsa's edition)

* Sankeerna - Vakrokti Siddhanta - Ondu Vishleshane (an anlysis)

* Vishva Kosha of Mysore University=== Other works ===* More than 30 articles in many commemoration volumes and other special editions

* Preface to 5 different Kavana sankalanas,3 different Katha Sankalanas, 3 different Kadambaris, Bhakti Geethe, & 1 stotra Grantha===Editorial works ===

* Gubbi "Sevasadana" 10 years since

* "Sadguru's Blessings" - English montly of Sri hariharapura Temple Since 2003 Septemper

* For 27 years worked as editor for JCBM College "Bhamati"===Biography===

* Sahrudayi (Commemoration volume) (Released on March 3rd 2011 on attaining his 70th birthday )

Tuesday, March 22, 2011

Sahrudayi Venkannaiah

0iÀiÁªÀ d£ÀäzÀ ªÉÄÊwæ

¥ÉÇæ. n.J¸ï ªÉAPÀtÚ0iÀÄå ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ0iÀĸÀÌgÀÄ; ¸ÀºÀ¥ÁnUÀ¼ÀÄ. ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀw0iÀÄ°è ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è MnÖUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÀzÀ«UÁV ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À «µÀ0iÀĪÀ£ÁßV D0iÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ £Á£ÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À «µÀ0iÀĪÀ£Áß÷ßV D0iÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ. G½zÀAvÉ EvÀgÉ «µÀ0iÀÄUÀ¼ÀÄ E§âjUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀݪÀÅ.

DzÀgÉ £Á«§âgÀÆ «©ü£Àß £É¯É¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. ªÉAPÀtÚ0iÀÄå£ÀªÀgÀÄ dUÀ¢éSÁåvÀ PËlÄA©PÀ £É¯É¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ PÉÆqÀØ¥Àà gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ, ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀݪÀgÀÄ. CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥ÉÇæ. vÀ.¸ÀÄ. ±ÁªÀÄgÁ0iÀÄgÀÄ «zÀéwÛ£À eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. eÁw, ªÀÄvÀ, zsÀªÀÄðUÀ¼À J¯Éè «ÄÃj «zÁåyðªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¹, ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ. vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß, CªÀgÀÄ JµÉÖà JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀÝgÀÆ, ¨Á ªÀÄUÀÄ ºÉÃV¢ÝÃ0iÀÄ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ.  gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, ¥ÉÇæ. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«Ä, ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ J¸ï.§AUÁgÀ¥Àà , ¤ÃgÀĸÁ© JAzÀÄ ¥ÀæSÁåvÀgÁVzÀÝ ¢. £ÀfÃgï¸Á¨ï CªÀgÀ ²µÀåªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ ¥ÁvÀæªÁVzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ¸ÉÃj GzÁÞªÀÄ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. D UÀæAxÀªÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ £À£ÀUÉ «Ä®Ö£ï ªÀĺÁPÀ«0iÀÄ ¥ÁågÀqÉÊ¸ï ¯Á¸ïÖ PÀÈw vÀlÖ£É eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §gÀÄwÛvÀÄÛ. «Ä®Ö£ï£ÀAvÉ CªÀgÀÆ vÀªÀÄä PÀÈw0iÀÄ£ÀÄß §gÉzÁUÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV zÀȶÖ0iÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. EzÉà PÀÄlÄA§zÀ vÀ.gÁ.¸ÀÄ. ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÁzÀA§jPÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ.

EAvÀºÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÀÄlÄA§zÀ »£É߯ɬÄAzÀ §AzÀ «ÄvÀæ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå J°è; ¸ÁzsÁgÀt gÉÊvÀPÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀ UÁæ«ÄÃt »£É߯ɬÄAzÀ §AzÀ £Á£É°è! JvÀÛt ªÀiÁªÀÄgÀ, JvÀÛt PÉÆÃV¯É, JvÀÛtÂAzÉvÀÛ ¸ÀA§AzsÀªÀ0iÀÄå JA§ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£À £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. F «©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß÷ß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆAqÁUÀ F PÁgÀtPÁÌV0iÉÄà K£ÉÆà PÁ¯ÉÃf£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå DwäÃ0iÀÄ MqÀ£Ál ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÆ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¥ÀÅgÀA£À°èzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ Cw «gÀ¼À.

£Á£ÀÄ CxÀð ±Á¸ÀÛçzÀ°è gÁåAPï£ÉÆA¢UÉ JA.J ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è JA.J ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð0iÀiÁV £À£Àß ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÉ. DzÀgÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É0iÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ D JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ PÀgÁ¼À ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. »vÀ±ÀvÀÄæUÀ¼À ¦vÀÆj¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ½UÉ UÀÄj0iÀiÁVzÉÝ. £À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ CPÁgÀt ªÀÄĤ¹UÉ vÀÄvÁÛV ¨sÀ«µÀåzÀ C¨sÀzÀævɬÄAzÁV «ºÀ鮣ÁVzÉÝ.

EAvÀºÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®zÀ°è ±ÀÈAUÉÃj0iÀÄ eÉ.¹.©.JA PÁ¯ÉÃf£À°è SÁ°¬ÄzÀÝ CxÀð±Á¸ÀÛç CzsÁå¥ÀPÀ£À ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÉ. £À£Àß ±ÉÊPÀëtÂPÀ zÁR¯É0iÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÁæZÁ0iÀÄð gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁ0iÀÄgÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£Éßà ªÀiÁqÀzÉ £ÉÃgÀªÁUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£Àß ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¥ÀjÃPÁëPÁ0iÀiÁðxÀð wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÅgÀPÉÌ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. »ÃUÁV CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÆß ºÉüÀ¯ÁUÀzÉ ±ÀÈAUÉÃjUÉ ºÉÆÃV G¥À£Áå¸ÀPÀ£À ºÀÄzÉÝUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÉ.

ºÀÄzÉÝ0iÉÄãÉÆà zÉÆgÀQvÀÄ. E£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀåzÀ UÀw0iÉÄãÀÄ JA§ aAvÉ PÁrvÀÄ. DUÀ D¥ÀzÁâAzsÀªÀ£ÁV MzÀV §AzÀªÀgÀÄ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå. £Á£ÀÄ ±ÀÈAUÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà C°è ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ²æªÀÄoÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄ£É0iÉÆAzÀ£ÀÄß÷ ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀå ºÀÆrzÀÝgÀÄ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà CªÀjUÉ ®WÀߪÁV CªÀgÀ ªÉÄaÑ£À ªÀÄqÀ¢ ®°vÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV ªÉAPÀtÚ0iÀÄå PÀ¯ÁåtA ¥ÀtÂÚ0iÀÄA §æºÀäZÁj 0iÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ eÉÆvÉUÉ EwºÁ¸À G¥À£Áå¸ÀPÀ ºÉZï. ¦ PÀȵÀÚ¸Áé«Ä0iÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀįÉèà Ej¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ ±ÀÈAUÉÃjUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV ºÉÆÃzÁUÀ CvÀåAvÀ DzÀgÀ, DwäÃ0iÀÄvÉ0iÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ £À£Àß ªÀÄ£É0iÀįÉèà EgÀÄ. 0iÀiÁªÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀªÀÇ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ.

D ¢£ÀUÀ¼À°è (EA¢UÀÆ) PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄtÂ¥Á® ²PÀët CPÁqÉ«Ä0iÀÄ C¢üãÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Àæ¹¢Þ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÉA§ ºÉUÀνPÉ ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÁVzÀÝ qÁ| PÉ. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁ0iÀÄgÀÄ «zÀévÀÄÛ, «£À0iÀÄ, UÀA©üÃgÀ£ÀqÉ0iÀÄ C¥ÀǪÀð ¸ÀAUÀªÀĪÁVzÀÝgÀÄ, ¸Ëd£ÀåzÀ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwð0iÀiÁVzÀÝgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¨ÉÆÃzsÀPÀ, ¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ªÀUÀðPÀ̵ÉÖà C®èzÉ Erà ±ÀÈAUÉÃj0iÀÄ d£ÀvÉ0iÀÄ UËgÀªÁzÀgÀUÀ½UÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ PÁ¯ÉÃfUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ £À£Àß ¸ÀÄPÀÈvÀªÉAzÉà ¨sÁ«¹zÉÝ.

D ¢£ÀUÀ¼À°è ±ÀÈAUÉÃj0iÀÄ ªÀļÉ0iÀÄÆ C¸ÀzÀȱÀ. £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀļÉUÁ®zÀ ¥ÀgÁPÁµÉ×, «¥ÀjÃvÀ ZÀ½. ¨É¼ÀUÉÎ K¼ÀĪÀÅzÉà ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À. vÀtÂÚgÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ ªÉÄÊ dÄA J£ÀÄßwÛvÀÄÛ.  CAvÀºÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉAPÀtÚ0iÀÄå MzÀV¹PÉÆlÖ ¸Ë®¨sÀå, vÉÆÃjzÀ CwäÃ0iÀÄvÉ C«¸ÀägÀtÂÃ0iÀÄ.  ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ K¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ £À¸ÀÄQ£À¯Éèà ¤ÃgÀÄ ©¹ªÀiÁr, PÁ¦ü vÀ0iÀiÁj¹, C0iÀiÁå ªÀÄgÀļÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ K¼ÀÄ, ¨Á¬Ä vÉƼÉzÀÄPÉÆÃ, PÁ¦ü PÀÄr0iÀÄÄ«0iÀÄAvÉ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß J©â¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  EzÀÄ ¥Àæw¢£À ¨É¼ÀV£À PÀæªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ vÀ0iÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ¦ü0iÀÄ gÀÄa, ºÀzÀ, ¥ÀjªÀļÀ C£À£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. FUÀ®Æ CªÀgÀÄ ¨ÉgɸÀĪÀ PÁ¦ü0iÀÄ gÀÄa C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀÄzÉ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯É¯Áè PÁ¦ü vÀ0iÀiÁj¹ PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÉ; ¯ÁWÀªÀªÁV CªÀgÀ ²æêÀÄw0iÀĪÀjUÉ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ, ¤Ã£ÉAxÁ PÁ¦ü ªÀiÁqÀÄwÛÃ0iÉÄ, ¤£Àß PÁ¦ü M¼Éî gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä0iÀÄ ¥Á£ÀPÀzÀAwgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀļÀ ¹zÀÝ¥Àà §A¢zÁÝ£É £Á£Éà CªÀ¤UÉ M¼Éî0iÀÄ PÁ¦ü ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ wAr vÀ0iÀiÁj¸ÀÄ ¸ÁPÀÄ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ²æêÀÄw0iÀĪÀgÀÄ CµÉÖà ¯ÁWÀªÀªÁV0iÀiÁgÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁgÉ wAr0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉà ªÀiÁr £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄä wAr0iÀÄ gÀÄa £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉ0iÀÄÄvÀÛzÉJAzÀÄ ªÀiÁgÀÄvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

¨É¼ÀV£À ¤vÀåPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ £Á£ÀÄ, ªÉAPÀtÚ0iÀÄå, PÀȵÀÚ¸Áé«Ä MnÖUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. zÁj0iÀÄ°è ºÉÆÃmɯÉÆAzÀgÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÁºÁgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ0iÉįÁè ©gÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ gÀ¸ÉÛ0iÉÄ®è d®ªÀÄ0iÀĪÁVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ CAzÀÄ ªÀÄ®ºÁ¤PÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAeÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è£À PÀ®Äè ºÁ¹£À ¥ÀæzÀQët ¥ÀxÀ ¥Áa PÀnÖ eÁgÀÄwÛvÀÄÛ. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä, ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà, eÁUÀævÉ0iÀiÁV £ÀqÉ0iÀÄ¥Àà. ¤ÃªÀÅ E°èUÉ ºÉƸÀ§gÀÄ PÁ®ÄeÁj ©¢ÝÃj JAzÀÄ £ÀÄr0iÀÄÄvÀÛ¯Éà vÁªÉà eÁj ©zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ §mÉÖ0iÉįÁè PÉA¥Á¬ÄvÀÄ! C¼À¨ÉÃPÉÆà £ÀUÀ¨ÉÃPÉÆà w½0iÀÄzÀAvÀºÀ C0iÉÆêÀÄ0iÀÄ ¹Üw!

»ÃUÉ £À£Àß ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÁ0iÀÄPÀªÁVzÀݪÀÅ. DzÀgÉ, zÉêÀgÀ EZÉÒ0iÉÄà ¨ÉÃgÉ EvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉüÀzÉà §A¢zÀÝjAzÀ ¹lÄÖUÉÆArzÀÝ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥ÁæZÁ0iÀÄðjUÉ ¥ÀvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß÷ §gÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß G¥À£Áå¸ÀPÀ ºÀÄzÉݬÄAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀvÀæPÉÌ ¨É¯É ¤Ãr qÁ| gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁ0iÀÄgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀݵÉÖà C®èzÉ  £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁrzÀݵÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà PÉÆr¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄA¢£ÀzɯÁè FUÀ EwºÁ¸À. ªÉÄʸÀÆjUÉ »A¢gÀÄVzÉÆqÀ£É ¸ÀA±ÉÆÃzÀ£Á ªÀgÀ¢0iÀÄ£ÀÄß vÀ0iÀiÁj¹ «±Àé«zÁ央0iÀÄPÉÌ M¦à¹, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ£À ºÀÄzÉݬÄAzÀ «zÀÄåPÀÛªÁV ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ D0iÉÆÃUÀ¢AzÀ D0iÉÄÌUÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÉ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄqÀPÉÃj ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁt PÁ¯ÉÃf£À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÉ. PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃj G¥À£Áå¸ÀPÀ, ¥ÀæªÁZÀPÀ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀå0iÀÄ£À E¯ÁSÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜ, «zÁåyð PÉëêÀÄ¥Á®£Á «¨sÁUÀzÀ ¤zÉðñÀPÀ£ÁV PÉÆ£ÉUÉ PÀĪÉA¥ÀÅ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ PÀÄ®¸ÀaªÀ£ÁV PÁ0iÀÄð¤ªÀ𻹠¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÉ.
F ªÉÄð£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ CªÀ¢ü §gÉÆçâj £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀÄ. EµÉÖ¯Áè ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À £ÀqÀĪÉ0iÀÄÆ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå£À ¸ÉßúÀ C¨Á¢üvÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢vÀÄÛ.  D ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÉãÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä £ÉÆêÀÅ, £À°ªÀÅ, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. ¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ¯É®è ¨sÉÃn0iÀiÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ. CªÀgÀ »j0iÀÄ ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÁVzÁÝUÀ CªÀgÀfÓ ©¢j¤AzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆgÀzÀ°è vÀAzÀÄ £À£Àß PÉÊUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¤£Éß ªÉÆ£Éß £ÀqÉzÀAvÉ £À£ÀUÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è ±ÉÃRgÀ£À ªÀÄUÀ FUÁUÀ¯Éà EAf¤0iÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyð! PÁ® ¸ÀjzÀÄ ºÉÆÃzÀzÉÝà £À£Àß Cj«UÉ §A¢®è. MAzÀÄ jÃw0iÀÄ°è j¥Áå£ï «APÀ¯ï£ÀAvÉ CxÀªÁ PÁ§Æ°ÃªÁ¯Á£ÀAvÁVzÉ £À£Àß ¹Üw. ªÉAPÀtÚ0iÀÄå£À ªÀÄ£É0iÀÄ°è £ÀqÉzÀ J¯Áè ±ÀĨsÀPÁ0iÀÄðUÀ¼À°è0iÀÄÆ £Á£ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß÷ ªÀÄqÀ¢ MlÖV0iÉÆà CxÀªÁ M¨ÉÆâ§âgÁV0iÉÆà ¨sÁVUÀ¼ÁVzÉÝêÉ.

£Á£ÀÄ PÀĪÉA¥ÀÅ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ°è CxÀð±Á¸ÀÛçç CzsÀå0iÀÄ£À «¨sÁUÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£ÁVzÁÝUÀ £ÀqÉzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ G¯ÉèÃSÁºÀð. D ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ªÉAPÀtÚ0iÀÄå PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÁVzÀÝgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À°è CxÀð±Á¸ÀÛç ¥ÀzÀPÉÆñÀ PÀªÀÄäl £ÀqÉzÁUÀ, CxÀð±Á¸ÀÛç ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨sÀmï ¤ªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ £Á£ÀÄ D ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉÝ. J£ï.¹.¹ ªÁ¶ðPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÉÆA¢UÉ - »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ±ÀÈAUÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ®Æ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄ£É0iÀįÉèà G½¢zÀÄÝ CªÀgÀ DwäÃ0iÀÄ ¸ÀvÁÌgÀzÀ gÀÄa ¸À«zÀÄ §A¢zÉÝãÉ. ±ÀÈAUÉÃj0iÀįÁèUÀ°Ã CxÀªÁ ªÉÄʸÀÆj£À¯ÁèUÀ°Ã £ÀªÀÄä JgÀqÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ Hl wArUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ºÁ¸Àå, £ÀUÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ bÉÃrPÉ EªÀÅUÀ½UÉ ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å. JµÉÆÖà ªÉÃ¼É CªÀgÀ vÀAzÉ HlPÁÌV CªÀjUÁV PÁzÀÄ ªÀÄĤ¸ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ.

¥ÉÇæ. ªÉAPÀtÚ0iÀÄå eÁÕ£À ¤¢ü. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, EAVèõï, ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À CªÀgÀ eÁÕ£À, ¥Àæ¨sÀÄvÀé CUÁzsÀ. CªÀgÀ eÁÕ£ÀgÁ²0iÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ PÀĪÉA¥ÀÅ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw CªÀjAzÀ C£ÉÃPÀ GzÀÎçAxÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉ. J®èQÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁV ªÉAPÀtÚ0iÀÄå ¸ÀdÓ£ÀgÀ°è ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ ‘A gentleman to the core.’ CªÀgÀ ªÀA±ÀzÀªÀgÀ ªÀÄÆ®zÉʪÀ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀjUÀÆ DgÁzsÀå zÉʪÀ. ¨É¼ÀUÉÎ £Á®ÌgÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ CzsÀå0iÀÄ£À, §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ ¤vÀåzÀ ¥Àj¥ÁoÀ. ¸ÀAVÃvÀ¦æ0iÀÄgÀÆ ºËzÀÄ CªÀgÀÄ. CªÀjVÃUÀ DAUÀègÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ three score and ten’! F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÀÈAUÉÃj0iÀÄ°è CªÀjUÉ ¸À£Áä£À dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ£Á UÀæAxÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ²æà bÁ0iÀiÁ¥Àw0iÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄÛvÀåºÀð PÁ0iÀÄð.

PËlÄA©PÀªÁV, ªÀÈwÛ ¸ÀA§AzsÀªÁV C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄavÀÛvɬÄAzÀ JzÀÄj¹gÀĪÀ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå£ÀªÀgÀzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåQÛvÀé. CªÀgÀÄ £À£Àß §UÉÎ 0iÀiÁªÀ ¤ªÁåðd ¦æÃw, DzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉÆà CzÉà ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß JzÉ0iÉƼÀUÀÆ ªÀiÁzÀð¤¸ÀÄwÛzÉ. ªÉAPÀtÚ0iÀÄå£ÀªÀgÀÄ ±ÀvÁ0iÀÄĶUÀ¼ÁV ¨Á½ ¸Á»vÀå¸ÉÃªÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj0iÀĨÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÁtĪÀ, ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀqÀĪÀ ¨sÁUÀå £À£ÀßzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà zÉêÀgÀ°è £À£Àß ¥ÁæxÀð£É. ªÀÄgÀÄ d£ÀäªÉÇA¢zÀÝgÉ CzÀgÀ°è £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÄÊwæ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀAvÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ £À«Ää§âgÀ£ÀÆß D²ÃªÀð¢¸À° JA§ÄzÉà £À£Àß C£À£Àå ¨ÉÃrPÉ.
                                                                   -ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಟಿ. ಮರುಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ